Moje konto Moje konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: www.strojekarnawalowe.pl

Sprzedawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "u Wiktora" Joanna Sugier z siedzibą: 21-100 Lubartów, ul Jana Pawła II 3 , Polska, NIP: 714-000-35-51, REGON: 430325396, wpisane przez Burmistrza Miasta Lubartów do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 1653/93

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
1. pod numerem telefonu i faxu: +48 81 855 63 66;
2. korzystając z poczty elektronicznej: strojekarnawalowe.pl@gmail.com


§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej polegającej na złożeniu Zamówienia na Towary, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa.
5. Umowa – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.strojekarnawalowe.pl za pośrednictwem którego Kupujący może zamówić Towar.
7. Strona – Sprzedawca lub Kupujący.
8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.strojekarnawalowe.pl
9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy.

§ 2 Zasady ogólne
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy www.strojekarnawalowe.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
3. O ile co innego nie zostało wyraźnie wskazane w opisie Towaru - wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszystkie Towary sprzedawane są w podstawowych opakowaniach handlowych: sztuka lub komplet (w zależności od rodzaju Towaru). Szczegółowe informacje o opakowaniu zawarte są w opisie każdego Towaru.
5. Pełna Strona Sklepu jest własnością P.P.H.U. "u Wiktora" Joanna Sugier i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia i treści zamieszczone na Stronie Sklepu mogą być wykorzystane w celach komercyjnych przez osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.
6. Kolory Towarów prezentowane na zdjęciach umieszczonych na Stronie Sklepu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów tych Towarów (przede wszystkim z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów, na których wyświetlana jest treść Strony Sklepu). Z tego względu kolor Towaru nieodpowiadający kolorowi wyświetlanemu na monitorze nie może być traktowany jako wada Towaru lub niezgodność Towaru z Umową.
7. Sklep internetowy realizuje zamówienia z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamówienia z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8 Szczegółowe zasady dotyczące zawarcia oraz realizacji Umowy z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte zostały w § 3 Regulaminu.
9. Szczegółowe zasady dotyczące zawarcia oraz realizacji Umowy z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte zostały w § 4 Regulaminu.

§ 3 Zawarcie i wykonanie Umowy z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Standardowo wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową oraz telefonicznie (+48 81 855 63 66) lub drogą mailową (strojekarnawalowe.pl@gmail.com) .
4. Zamówienia przez stronę internetową i drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, telefonicznie w dni robocze w godz 7-15.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego ciąg znaków lub adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.
12. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia . Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
13. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów z punktu sprzedaży Sprzedawcy.
14. Przesyłka dostarczona jest w najkrótszym możliwym terminie (zwykle 1-3 dni), nie dłuższym jednak niż 30 dni od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia.
15. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. W takiej sytuacji Kupujący może według swojego uznania odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub zaakceptować wydłużony termin realizacji Zamówienia.
16. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu zamieszczonym pod adresem: www.strojekarnawalowe. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
17. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę (w przypadku zaznaczenia przez Kupującego pola „Proszę o wystawienie faktury VAT” w procesie składania Zamówienia).
18. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, niezaksięgowanie wpłaty w terminie 7 dni od przyjęcia Zamówienia skutkuje anulowaniem Zamówienia.
19. W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 3.000,00 zł lub produktów z adnotacją w kartotece "na zamówienie" Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości Zamówienia. Ograniczenie to nie dotyczy Konsumentów.

§ 4 Zawarcie Umowy z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Standardowo wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i
dodatkowych opłat wynikających ze stosownych przepisów prawa (np. cła) oraz mają charakter jedynie orientacyjny. Ostateczne ceny uwzględniające wszystkie składniki oraz koszty dostawy ustalone są w fakturze proforma przesyłanej Kupującemu na adres e-mail wskazany w procesie składania Zamówienia. Wskazane w fakturze proforma ceny i koszty dostawy ustalone zostaną zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia, zaś dodatkowe opłaty ustalone zostaną zgodnie ze stosownymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia. Sprzedawca nie pobiera żadnych innych dodatkowych opłat (nieprzewidzianych przepisami prawa) związanych z przygotowaniem Towarów do wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Złożenie przez Kupującego Zamówienia nie skutkuje zawarciem Umowy ani nie rodzi żadnych obowiązków po stronie Kupującego. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stwarza jedynie po stronie Sprzedawcy obowiązek sporządzenia faktury proforma, o której mowa w powyższym ustępie oraz wysłania jej na adres e-mail Kupującego nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia.
4. Przesłanie przez Sprzedawcę faktury proforma stanowi propozycję zawarcia Umowy.
5. Umowa zostaje zwarta dopiero po otrzymaniu zwrotnej odpowiedzi Kupującego o akceptacji wartości zamówienia oraz kosztów dostawy wyszczególnionych w fakturze proforma. Kupujący może zaakceptować wartość zamówienia oraz kosztów dostawy przez jakiekolwiek wyraźne oświadczenie skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wskazanych przez Kupującego w toku składania Zamówienia (w tym zwłaszcza za pośrednictwem poczty e-mail, faxu, telefonu).
6. Kupujący może bez żadnych konsekwencji odmówić akceptacji wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Brak otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego w przedmiocie akceptacji wartości zamówienia oraz kosztów dostawy wyszczególnionych w fakturze proforma w terminie pięciu dni roboczych od wysłania jej na adres e-mail Kupującego jest tożsamy z odmową akceptacji wartości zamówienia lub kosztów dostawy i prowadzi do anulowania Zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Kupującego.
7. Sprzedaż poza granice Polski na podstawie faktury VAT dokonywana jest w cenach netto (bez podatku VAT), jeżeli Kupujący w toku składania Zamówienia wskaże swój numer identyfikacji podatkowej.
3. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową oraz telefonicznie (+48 81 855 63 66) lub drogą mailową (strojekarnawalowe.pl@gmail.com) .
4. Zamówienia przez stronę internetową i drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, telefonicznie w dni robocze w godz 7-15.
10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
11. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres ciąg znaków. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu kwoty wyszczególnionej w fakturze proforma na rachunek bankowy podany w fakturze proforma przesłanej Kupującemu.
14. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
15. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm.
16. Przesyłka dostarczona jest w najkrótszym możliwym terminie (zwykle 2-5 dni), nie dłuższym jednak niż 30 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji kwot wskazanych na fakturze proforma.
17. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego wraz z przesłaniem faktury proforma.
18. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w fakturze proforma.
19. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia fakturę.
20. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić wyłącznie przelewem na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w treści faktury proforma. Niezaksięgowanie wpłaty w terminie 7 dni od chwili akceptacji kwot wskazanych na fakturze proforma skutkuje anulowaniem Zamówienia.
21. W przypadku Zamówień składanych przez Konsumentów płatność za zamówiony towar może nastąpić również „za pobraniem” – jeśli Konsument wyraźnie wskaże taką formę płatności w oświadczeniu w przedmiocie akceptacji kwot wskazanych na fakturze proforma. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest jednak uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy kwotę odpowiadającą wartości kosztów dostawy wyszczególnionych w fakturze proforma. Niezaksięgowanie wpłaty tej kwoty w terminie 7 dni od chwili akceptacji kwot wskazanych na fakturze proforma skutkuje anulowaniem Zamówienia.

§ 5 Prawo do odstąpienia od Umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Okres na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Stosowne oświadczenie powinno być przesłane na adres: PPHU "u Wiktora" Joanna Sugier ,ul. Klonowa 18,21-100 Lubartów, Polska lub strojekarnawalowe.pl@gmail.com
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (dostępnego w zakładce Regulamin sklepu internetowego www.strojekarnawalowe.pl), jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem Ustawowego terminu odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w początkowej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (np. zwrot płatności na wskazany rachunek bankowy, co powinno mieć swe odzwierciedlenie w treści oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy). W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument powinien odesłać Towary w terminie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: PPHU "u Wiktora" Joanna Sugier ,ul. Klonowa 18,21-100 Lubartów , Polska. W tym terminie Konsument może również dostarczyć osobiście Towary do siedziby lub punktu sprzedaży Sprzedawcy. Niezachowanie 14-dniowego terminu powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy.
8. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
9. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
11. Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych "za pobraniem".
12. Możliwość zwrotu Towarów nie dotyczy Towarów przygotowywanych na specjalne na zamówienie Konsumenta.

§ 6 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towarów
1. Sprzedawca ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towarów na zasadach opisanych w przepisach regulujących rękojmię w ustawie Kodeks cywilny w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy (art. 556-art. 5764) z zastrzeżeniem jednak poniższych zmian.
2. Wyłączona jest jakakolwiek dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy niż obowiązek usunięcia wady, stosownego obniżenia ceny lub dostarczenia zamiast Towaru wadliwego Towaru wolnego do wad (w tym zwłaszcza Sprzedawca nie ma obowiązku pokrycia utraconych przez Kupującego korzyści).
3. Kupujący przed odebraniem przesyłki ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się natychmiast ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru. Ograniczenie to nie dotyczy konsumentów.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
2. Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje jurysdykcja sądów polskich i polskie przepisy proceduralne. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.
3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Umów zawartych z zastosowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
5. Niniejszy Regulamin został opublikowany i wiąże od dnia 01 września 2018 roku. Do Umów zawartych przed dniem publikacji niniejszego Regulaminu zastosowanie mają postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili zwarcia Umowy.